ANUNCI SUBVENCIONS DDGI EN MATERIA FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS

ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS, LÍNIA 1

Expedient: X2022000177
Import concedit: 2.999,77 €

Millora i manteniment d’infraestructures i instal·lacions per al foment de la ramaderia extensiva.

Les obres executades es situen al terme municipal de Campelles, concretament a la zona del Baell.

S’ha retirat el filat espinós existent que hi havia a la zona del Baell, en una longitud de 975 metres.