Perfil de contractant

D’acord amb el que estableix el text refós de la llei de contractes del sector públic, 3/2011 de 14 de novembre, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament, es difon el perfil de contractant.

En aquest perfil s’inclou la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, i la informació de general coneixement sobre la contractació municipal com el plec de clàusules administratives generals del municipi i el model de clàusules administratives particulars de les contractacions, així com la informació essencial sobre el procediment concret i terminis de presentació.